Правилник


Из: ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

3. Учебните занятия са с продължителност не повече от 36 учебни седмици за VII клас, 34 учебни седмици за V-VІ клас; 32 учебни седмици ІІ-ІV клас; 31 учебни седмици за І клас, разпределят  се в два учебни срока. Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици, а продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.Изключения се допускат само , ако това е предвидено в учебния план.

ІV.4. В случай на разместване на почивните дни през годината и обявяване на неучебни за учениците, при необходимост началникът на регионалния инспекторат по образованието, директорът на училището и учителите създават организация за преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание

ІV.9. Продължителността на учебния час е:

9.1. тридесет минути - в подготвителния клас;

9.2. тридесет и пет минути - в Iи IIклас;

9.3. четиридесет минути - в IIIи IVклас;

9.4. четиридесет и пет минути - в V-VІІІклас - в дневна форма на обучение;

9.5. петдесет минути - по учебна и лабораторна практика;

9.6 Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.

9.7. Учениците от Iклас се обучават само предобед

ІХ. УЧЕНИЦИ

ІХ.1. Ученикът има следните права:

ІХ.1.1. Да избира училището, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми.

ІХ.1.2. Да получава от информация и консултации :

1.2.1. по въпроси ,свързани с неговото обучение;

1.2.2. по професионалното му ориентиране;

1.2.3. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

1.2.4. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;

1.2.5. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;

1.2.6. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности.

ІХ.1.3. Всеки ученик има право да бъде избран в органите на вътрешно училищното самоуправление :

а/ всяка паралелка си избира класова тройка – един отговорник и двама помощници;

б/ отговорници за всеки клас образуват ученически съвет . Ученическият съвет излиза с предложения / след проучване сред учениците / за различни чествания в училище, спортни състезания, изложби, вечери;

в/ отговорниците на ученически тройки участват в ПС, когато се разглежда поведението на техни съученици ;

г/ организирането на дежурства и контрол върху опазване на училищното имущество;

д/ участие в организирането и подготовката на училищните мероприятия ;

е/ съдействие на комисията за борба с противообществените прояви .

з/ да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

и/ да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

ІХ.1.4. Жалбите да се подават :

а/ писмено или устно до класния ръководител ;

б/ до директора – писмено от родителя ;

в/ до директора – писмено чрез класния ръководител от ученик .

ІХ.1.5. На учениците се забранява да се обръщат с устни жалби направо към директора или пом.директора. За съдействие да търсят кл.ръководител, дежурен учител или друг учител.

ІХ.2Ученикът има следните задължения:

ІХ.2.1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

ІХ.2.2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение;да се явява навреме на училище: 15 минути преди започване на учебните часове; да присъства и участва в допълнителния час по физическо възпитание и спорт;

ІХ.2.3. да се явява в училище с ученическа униформа или облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави:

2.3.1. Забранява се на учениците да идват на училище с грим, лак, екстравагантно облечени, окичени с неподходящи за възрастта им накити, пиърсинг и други подобни; екстравагантни прически за момичета и вдигнати бретони и коси за момчетата.

2.3.2. да носят облекло с дълбоки деколтета, разголени части на тялото, къси поли /мини/ за момичетата и къси панталонки за момичета и момчета. Полите могат да бъдат с дължина до или под коляното, панталоните също.

2.3.3. да участват в часовете по ФВС и ДЧФВС без спортно облекло - анцунг, маратонки, гуменки или цвички /за салона/.Ученик, присъстващ в часа, без необходимото облекло, не се допуска да играе.

2.3.4. да идват на училище с маратонки с колелца и джапанки, момчетата да носят кърпи на главата и други подобни.

2.3.5. За изгубени, откраднати или повредени накити от благородни метали училището не носи отговорност.

ІХ.2.5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на ученици, учители и служители както и помощния персонал; както и да не прилага физическо и психическо насилие;

ІХ.2.6. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребяванаркотични вещества и алкохол;

ІХ.2.7. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

ІХ.2.8. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

ІХ.2.9. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

ІХ.2.10. Да ядат семки, плодове и закуски по коридорите и класните стаи. Закусването става на определените места пред бюфета. Да спазва установения ред в лавката.

ІХ.2.11. Забранява се саморазправата със съученици, учители и обслужващ персонал .

ІХ.2.12. За да се избегнат нещастните случаи се забранява показването на учениците през прозорците, качването на гаражите, бараките, дърветата в двора, баскетболните конструкции и хандбални врати. Забранява се навеждането през парапетите на втория, третия и четвъртия етаж;

ІХ.2.13. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

ІХ.2.14. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;

ІХ.2.15. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;

ІХ.2.16. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.

ІХ.2.17. при отсъствие на преподавател да изчакат най-малко 10 минути в класната стая, да спазват установения ред , докато получат разрешение за напускане .

ІХ.2.18. Учениците дежурят в класната стая по двойки в рамките на една учебна седмица.Ученическият съвет изготвя график за дежурството на учениците в коридорите през междучасията, в помощ на дежурните учители.

ІХ.2.19. всички ученици са длъжни да опазват раздадените им безплатни учебниците, без да се пише и рисува в тях, да не са надраскани и да липсват страници. В края на годината се връщат, ако има допуснати нередности.

ІХ.2.20. учениците са длъжни да посещават редовно часовете, които се провеждат от учителите; заместници.

ІХ.2.21. Неизпълнението на задълженията в правилника за дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина.

ІХ.3. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

ІХ.3.1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;

ІХ.3.2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

ІХ.3.3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

ІХ.3.4. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.Отсъствия на ученик от учебни занятия и в допълнителен час по физическо възпитание и спорт без уважителни причини е неизвинено отсъствие. В часовете по физическо възпитание учениците носят спортно облекло-анцунг, маратонки, гуменки или цвички/за салона/. Ученик без игрално облекло, присъстващ в часа, не се допуска да играе.

ІХ.3.5. Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

ІХ.3.6. За ученик, обучаван в дневна или вечерна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължителноизбираемата подготовка, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

ІХ.3.7. Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

ІХ.3.8. Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.

ІХ.3.9. За допуснатите отсъствия по чл. 136 и 137 класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

ІХ.3.10. Броят на отсъствията на ученика по чл. 136 и 137 се отбелязва вдневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

ІХ.4. В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

ІХ.5. При завършване на основно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование.

ІХ.6. Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

ІХ.7. За неизпълнение на задълженията си, определени с правилника за дейността на училището, ученикът се наказва със / чл.139 ( 1) т. 1,2,3,4, 5, /.:

7.1. забележка / заповед на директора ,по предложение на класния ръководител/

7.2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;При отказ за изпълнениена дейностите в полза на училищетосе налага наказание по р.ІХ т.7.2./ предупреждение за преместване/.

7.3. предупреждение за преместване в друго училище;

7.4. преместване в друго училище;

7.5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст.

/Наказанията по т.7. 2-5. със заповед на директора по предложение на ПС.

Наказанията по т.7.1;7.3;7.4 и 7.5 могат да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, както следва:

- 10 неизвинени отсъствия; забележка

- 15 неизвинени отсъствия; предупреждение за преместване в друго училище

- над 15 неизвинени отсъствия; преместване в друго училище или преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст.

ІХ.8. чл. 139 (2). Дейностите в полза на училището по т. 7.2. не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство :

8.1. общественно полезна дейност в района на училището;

8.2. подпомагане дейността на работника по поддръжката;

8.3. почистване на кабинети и класни стаи;

ІХ.9. чл.139 ( 3 ). Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя. / заповед на директора/

ІХ.10. чл. 139( 4). Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

ІХ.11. чл. 139 (5). При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в ППЗНП и правилника за дейността на училището на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

ІХ.12. чл.139  (6). Освен налагането на наказание по т.7 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

/ Наказанието по ал.5 и 6 - заповед на директора ,по предложение на ПС./

ІХ.13. За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

ІХ.14. Мерките по чл.139, ал. 5 и 6 от ППЗНП, се налагат заедно с наказанията по чл. 139, ал. 1.

ІХ.15. Наказанията и мерките са срочни.

ІХ.16. Срокът на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1 и 4 е до края на учебната година, а по чл. 139, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.

ІХ.17. Когато наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

ІХ.18. Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 се определя в заповедта за налагането й.

ІХ.19. /Чл. 140б/. Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

ІХ.20. Наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

ІХ.21. Наказанията по чл. 139, ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, като условията за налагането им се определят с правилника за дейността на училището. Наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 може да се налагат за допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година.

ІХ.22. Мярката по чл. 139, ал. 4 не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

ІХ.23. Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.

ІХ.24. Видът и срокът на мерките по чл. 139, ал. 6 се определят, като се отчитат и възможностите на училището.

ІХ.25. /Чл. 140в/. Наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 - 5 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

ІХ.26. Мярката по чл. 139, ал. 3 се налага със заповед на директора, а по чл. 139, ал. 5 и 6 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

ІХ.27. /Чл. 140 г/. Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

ІХ.28. За всяко производство за налагане на наказание по чл. 139, ал. 1 и на мярката по чл. 139, ал. 5 се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.

ІХ.29. Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1 и на мярката по чл. 139, ал. 5 директорът - за наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет - в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

ІХ.30. Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

30.1. При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

30.2. За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

ІХ.31. Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 - 5 и на мярката по чл. 139, ал. 5 задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

ІХ.32. Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 139, ал. 3, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

ІХ.33. /Чл. 140д/. В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

ІХ.34. Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по образованието - за общинските училища.

ІХ.35. /Чл. 140е/. Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

ІХ.36. Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжкаи в характеристиката на ученика.

ІХ.37. Наложеното наказание по чл. 139, ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител пред класа.

ІХ.38. /Чл. 140 ж/. При налагане на мярката по чл. 139, ал. 3 за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

ІХ.39. При налагане на мярката по чл. 139, ал. 4 за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

ІХ.40. Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 139, ал. 1, т. 4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.

ІХ.41. Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 139, ал. 5, за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.

ІХ.42. При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката по чл. 139, ал. 5.

ІХ.43. /Чл. 140 з/. Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

ІХ.44. По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 139,ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

ІХ.45. Заличаването се отбелязва в ученическата книжка на ученика.

Х. РОДИТЕЛИ

Х.1. Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Х.2. Родителите имат следните права:

2.1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2.2. Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

2.3. Да участват в родителските срещи;

2.4. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

2.5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

2.6. Да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

2.7. Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

Х.3. Родителите имат следните задължения:

3.1. Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

3.2. Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището, при записване на детето или ученика;

3.3. Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

3.4. Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

3.5. Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

3.6. За нанесени щети на училищното имущество и материалната база родителите на учениците се задължават :

3.6.1. Да закупят ново такова ; да ремонтират старото ;. да заплатят стойността му по пазарната цена в момента .

3.7. Изпращане на благодарствено писмо на родителите на отличилите се ученици.