Документи


Стратегия_2016-20_актуализирана.doc
Програма_за_приобщаване_и_равни_възможности.docx
Програма_за_намаляване_дела_на_преждевременно напусналите_образоваелната_система.docx
Правилник_за_дейността_на_училището_2018-2019г..docx
План_към_стратегия.docx
План_за_справяне_с_тормоза.docx
МЕХАНИЗЪМ_ЗА_РАЗРЕШАВАНЕ_НА_КОНФЛИКТИ.docx
Дневен_режим.doc
2019-20-Мерки_за_повишаване качеството_на_образование_и_възпитание.docx
год._програма_за_ЦДО_2019-2020_г..doc
1-Процедура_за_предоставяне_на_административни_услуги.docx
2-Заявление_за_издаване_на_дубликат_на_документ.docx
3-Заявление_за_признаване-отказ_на_завършен_клас_в_училище_от_чужда_държава.doc
4-Заявление_за_приеместване_на_ученици.docx
5-Заявление_за_записване_на_ученик.docx
6-Заявление_за_прием_на_деца_в_1_клас.docx
Gorski-pozhari-i-bedstviya.pdf
Vodnospasitelen_minimum.ppsx
КСФ_първо_тримесечие_2020_г.pdf
Отчет_първо_тримесечие_2020_г..pdf
Отчет_КСФ_общо_м.06.pdf
Отчет_бюджет_м.06.pdf
КСФ_общо_м.09.xls
ПУ_м.09.xls
ОУД_м.09.xls
Бюджет_м.09.xls
График_на_учебното_време.pdf
Стратегия_за_възпитателната_работа_2020_-_2025_г..pdf
План_за_насърчаване_и_повишаване_на_грамотността.pdf
Програма_за_предоставяне_на_равни_възможности_и_за_приобщаване_на_децата_от_уязвими_групи_през_2020-2021_година.pdf
План_за_справяне_с_тормоза_и_насилието_сред_учениците.pdf
Етичен_кодекс.pdf
Програма_за_намаляване_дела_на_преждевренно_напусналите_образователната_система.pdf
Годишен_план_за_дейността_на_училището-2020-21_учебна_година.pdf
Справка_за_броя_на_болните_и_карантирани_ученици_и_учители.docx
Общи_условия_за_ползване_на_сайта.docx
КСФ_общо_м.12.xls
Б12.20_г..xls
Б_м.03.xls
КСФ_общо_м.03.xls
ОУД_М.03.xls
ПУ_м.03.xls
ПУ_м.06.xls
ОУД_м.06.xls
КСФ_общо_м.06.xls
Бюджет_м.07.xls